Consiliul Național al Elevilor condamnă inițiativa legislativă a senatorului Vasile Toma privind prelungirea licențelor transportatorilor

Ca urmare a eforturilor reprezentanților elevilor din toată țara, Ordonanța de urgență nr. 51/2019 a fost respinsă pe cale parlamentară. Odată cu publicarea, în Monitorul Oficial, a Legii privind respingerea Ordonanței de urgență nr. 51/2019, ministrul Dezvoltării a anunțat consiliile județene să pregătească noi contracte privind transportul județean, fapt care a determinat elevii reprezentanți să inițieze demersuri pe plan local pentru a convinge președinții consiliilor județene să acorde gratuitate pentru transportul județean.

Dintre solicitările reprezentanților elevilor din România, o măsură complementară și imediată respingerii parlamentare a OUG nr. 51/2019 este aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, care prevede facilități pentru anumite grupuri sociale, printre care și elevii, incluse în contractele de serviciu public (CSP) care urmează a fi realizate în regim de urgență de către consiliile județene. Astfel, prelungindu-se licențele operatorilor de transport, în lipsa unor contracte de serviciu public, așa cum se dorește prin inițiativa legislativă a senatorului Vasile Toma, elevii sunt condamnați la abandon școlar, întrucât aceștia nu vor beneficia de reducerea de minimum 50% prevăzută la art. 83 din Legea educației naționale pentru transportul județean.

Un alt argument împotriva prelungirii este faptul că, la atribuirea din anul 2013 a actualelor trasee județene tariful de călătorie/prețul nu a fost criteriu de atribuire a traseelor. Atribuirea s-a realizat în baza criteriilor stabilite prin Ordinul comun OMAI/OMTI nr. 240/1614/2012 . Aceasta este o încălcare a legislației în vigoare, deoarece atât Directivele privind achizițiile publice, cât și transpunerea acestora în legile din dreptul intern impun doar 2 modalități de licitație:
a) cel mai mic preț;
b) oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (în care tot prețul este referința și are ponderea cea mai mare dintre toate criteriile).

Un ordin de ministru, asa cum a fost si Ordinul comun emis de MAI si MTI nr. 240/1614/2012 nu poate modifica legile și cu atât mai puțin dreptul comunitar. Un ordin de ministru se realizează numai în aplicarea legii (în Legea 24/2000 sunt prevăzute foarte clar aceste aspecte, ordinele se dau numai în aplicarea legii, nu invers, cum s-a întamplat în acest caz). Având în vedere faptul că la atribuirea traseelor județene din 2013 tariful de călătorie/prețul nu a fost criteriu de atribuire (gravă încălcare atât a dreptului intern, cât și comunitar), licențele de traseu au fost atribuite ilegal. Ceea ce s-a întâmplat până când licențele de traseu au ajuns la împlinirea termenului pentru care au fost acordate este un alt aspect care prejudiciază elevul (tarifele au fost stabilite ulterior atribuirii, nu de către consiliile județene așa cum prevede legea, ci unilateral, de catre operator). De reținut în prezent este faptul că ele nu mai pot fi prelungite deoarece au fost emise ilegal. Licențele de traseu trebuiau anulate în perioada lor de valabilite, nu prelungite, cum se dorește acum.

Un alt aspect juridic important este faptul că în conformitate cu art. 37 alineatul (1) din Legea 92/2007, licențele de traseu nu sunt acte cu putere juridică de sine stătătoare, ci ele sunt emise numai în baza unui contract de delegare a gestiunii (contractul de servicii publice – CSP): atribuirea în gestiune directă sau delegată, conform legii, a serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate se finalizează prin încheierea unei hotărâri de dare în administrare sau a unui contract de delegare a gestiunii serviciului, după caz. Licenţa de traseu reprezintă actul tehnic şi juridic emis de o autoritate locală competentă ca anexă la hotărârea de dare în administrare sau, după caz, la contractul de delegare a gestiunii, opozabilă faţă de organele cu atribuţii de control în trafic, care atestă dreptul unui operator de serviciu public de a presta pe un anumit traseu servicii publice regulate de transport rutier cu autobuze sau autocare.

Având în vedere că operatorii de transport nu au contracte încheiate cu consiliile județene, pe cale de consecință licențele de traseu sunt nule. Aceste este un alt argument pentru care licențele nu pot fi prelungite așa cum se propune prin B145/2020. Diferențele de tarif la transportul județean (facilitățile acordate, respectiv gratuitățile și reducerile la tarifele titlurilor de călătorie) se pot plăti doar în cadrul unui contract de servicii publice. Prin inițiativa legislativă B145/02.04.2020 se propune prelungirea Programelor și a licențelor de traseu până la 30.06.2023 fără a se încheia contracte de servicii publice cu operatorii de transport și plata diferențelor de tarif să se efectueze, în continuare, în baza unor Norme generale. Dar Normele generale se pot aplica numai în baza unei notificări prealabile a Comisiei Europene și numai după obținerea acordului Comisiei. Pentru toate tipurile de diferențe de tarif la transportul județean, România nu a notificat Comisia, plata lor putându-se face numai prin încheierea contractelor de servicii publice.

Diferențele de tarif acordate la transportul județean sunt:
a) Elevi – Legea 1/2011 a educației naționale;

b) Pensionari – Legea 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern;

c) Persoane cu handicap, asistenții personali și însoțitorii acestora – Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, HG nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap;

d) cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat – OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și HG nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat;

e) Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;

f) Legea 341/2004 Legea recunoștinței pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977.

Toate aceste diferențe de tarif reprezintă o compensație acordată operatorilor de transport, fapt precizat în adresa Consiliului Concurenței nr. 8773/16.07.2019 transmisă MDRAP și publicată pe site-ul Consiliului Concurenței la data de 12.12.2019 la secțiunea Avize și puncte de vedere: “În cazul în care se acordă diferențe de tarif pentru transportul anumitor categorii de călători (n.n. – nu doar a elevilor), acestea reprezintă o compensație, care poate constitui ajutor de stat și poate intra sub incidența Regulamentului 1370/2007 dacă autoritățile competente, conform procedurii de mai sus, impun operatorilor obligația de a transporta respectivele categorii de pasageri, în mod gratuit sau la un tarif redus”.

Având în vedere cele menționate, considerăm că adoptarea acestei inițiative legislative, a domnului senator Vasile Toma, ar prejudicia interesele beneficiarului direct al educației – elevul, pe care noi îl reprezentăm. Pe cale de consecință, în numele elevilor din România, țara în care 380.000 de copii se află în risc de excluziune socială, țara în care 1 din 5 copii trăiește la limita sărăciei, solicităm parlamentarilor respingerea inițiativei legislative B145/2020.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *